Klass 1 - Varningar till havs inkl. Vänern

Typ

Klass

Konsekvens

Kulingvarning

1

Medelvind > 14 m/s. Farligt för fritidsbåtar, mindre båtar.

Nedisning Lätt, måttlig eller svår

1

Isbildning på fartyg med risk för haveri för främst mindre båtar. Fartygets rörelse i förhållande till vinden påverkar starkt

Högt vattenstånd

1

> 65 cm över medelvatten, vid väst och sydkusten >80 cm:
Risk att småbåtsbryggor och vissa kajer översvämmas

Klass 1 - Varningar till lands

Typ

Klass

Konsekvens

Mycket hårda vindbyar

1

>21 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks, problem för höga fordon.

Snöfall

1

I regel när det väntas minst 5 mm på 6 timmar omräknat till smält form. Tidigt eller sent på säsongen kan varning skickas vid mindre mängder. Risk för halka på vägar.

Isbeläggning

1

Väder som medför ishalka. Exempel regn som följs av snabbt fallande temperatur till 0˚C eller kallare på vägbanan.

Rikligt regn

1

> 35 mm på 12 timmar över större område. Risk för stora vattensamlingar, risk för översvämning i källare, dagvattenledningar. I övrigt se eventuella hydrologiska varningar.

Höga flöden

1

Kan medföra mindre översvämningsproblem

Frost

1

Temperaturer nära marken på 0 grader eller därunder, svår frost vid -3 och därunder. Varning utfärdas i regel endast 15 maj – 15 september, efter den 15/9 endast vid första frosttillfället.

Stor Gräsbrandsfara

1

Gäller under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs.
Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Skogsbrandsfara
Stor/Mycket Stor

1

Innebär stor/mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt/mycket lätt i skogsmark.
Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Klass 1- Fjällvädervarningar

Typ

Klass

Konsekvens

Frisk vind med stark kyleffekt

1

Vid vind 10 m/s eller mer som ger en kyleffket på -28 grader eller lägre. Stor risk för förfrysning.

Hård vind

1

Medelvind >14 m/s. Medför vid lös snö dålig sikt med snödrev och problem att orientera sig. Varnas endast 1/10-30/4

Mycket hård vind

1

Medelvind > 18 m/s. Svårt att förflytta sig och medför vid lös snö högt snödrev och stora problem att orientera sig. endast 1/10-30/4


Klass 2 - Varningar till havs inkl. Vänern

Typ

Klass

Konsekvens

Högt vattenstånd

2

>100cm över medelvatten, vid väst och sydkusten>120cm: Risk att kustvägar och hamnar översvämmas

Lågt vattenstånd

2

>100cm under medelvatten. Problem att angöra vissa hamnar. Risk för grundstötning.

Stormvarning

2

Medelvind > 25 m/s. Problem för all sjöfart.

Klass2 - Varningar till lands

Typ

Klass

Konsekvens

Stormbyar

2

> 25 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål, Större skador på skog med risk för störningar i trafik samt el och teleförsörjning.

Stora snömängder/ drivbildning

2

Vid snömängder motsvarande ca 20 mm eller mer i smält form på 12 timmar, vid frisk vind ca 12 mm eller mer på 12 timmar. Medför stora trafikproblem, kan speciellt vid temperaturer nära 0 även ge störningar i el och teleförsörjningen.

Kraftig åska

2

Omfattande och frekvent åska som medför stora störningar i el och telefontrafiken. Kan lokalt även innebära mycket kraftiga vindbyar och skyfallsliknande regn.

Mycket höga flöden

2

Översvämningsproblem på utsatta ställen

Isbeläggning

2

Underkylt regn > 3mm på 6 timmar. Ger svår halka som dessutom är svår att åtgärda.

Klass 2 - Fjällvädervarningar

Typ

Klass

Konsekvens

Storm/Orkan

2

Medelvind >25 m/s. Omöjligt att förflytta sig gående. Vid lös snö obefintlig sikt.Klass 3 - Varningar till havs inkl. Vänern

Typ

Klass

Konsekvens

Svår storm eller orkan

3

Medelvind >30 m/s: Även större fartyg bör överväga att stanna i hamn.Klass 3 - Varningar till lands

Typ

Klass

Konsekvens

Storm eller orkanbyar

3

> 28 m/s, östra Svealand och Götaland >30 m/s. Farligt att vistas ute. Omfattande skador på skog och byggnader med mycket stora störningar i trafik och elförsörjning.

Extremt höga flöden

3

Medför allvarliga översvämningsproblem

Mycket stora snömängder/ drivbildning

3

Vid snömängder motsvarande ca 35 mm eller mer i smält form på 12 timmar, vid frisk vind ca 25 mm eller mer på 12 timmar. Medför mycket stora störningar i trafiken, vägar kan bli helt oframkomliga. Risk för stora störningar i el- och teleförsörjningen.

Nedan kan du se hur SMHI definierar de olika vädervarningarna. Jag försöker hålla vädervarningar för Skåne / Blekinge uppdaterade på siten - främst av personligt intresse. Dock gäller att du måste kolla på SMHI:s vädervarningssida för att få den aktuella informationen.

Väder är spännande!

e-mail Lars!

Paulen Top 100 Weatherstation List 


geolocation  

Weather Station Finder 

 

Vädervarningar